مقاله تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازی
مقاله توانمندی زنان باردار
مقاله مراقبت گروهی دوران بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهدی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچی ماهانی مهین
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی مقدم زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندی دوران بارداری به احساس خودکارآمدی و افزایش استقلال حاصله از تعامل با محیط و سایر افراد گفته می شود که در نهایت منجر به دستیابی به انرژی روانی پایدار شده و حاملگی را به امری خوشایند مبدل می سازد. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مراقبت گروهی دوران بارداری بر توانمندی زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های دوران بارداری مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران صورت گرفت. در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهه، جامعه نمونه شامل ۶۱ زن باردار با سن بارداری ۱۳ هفته بود. روش نمونه گیری آسان با تخصیص تصادفی افراد در گروه آزمون و کنترل بود. زمان شروع مداخله هفته ۱۳ بارداری و پایان آن هفته ۳۲ بارداری بود. مداخله شامل پنج جلسه آموزشی مراقبتی دو ساعته به صورت گروهی و با محتوای آموزشی متفاوت در هر جلسه بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه روا و پایا شده توانمندی زنان باردار بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل، تی زوج، کای اسکوئر و فیشر) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانگین نمره توانمندی زنان باردار یک ماه بعد از مداخله در گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنادار داشت (p=0.013). با توجه به نتایج به دست آمده مراقبت گروهی دوران بارداری با فراهم سازی سه عنصر اساسی؛ ارزیابی سلامت، حمایت و آموزش می تواند توانمندی زنان باردار را افزایش دهد.