مقاله تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص های زراعی راتون ارقام برنج در آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص های زراعی راتون ارقام برنج در آمل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله راتون
مقاله مدیریت کلش
مقاله ارقام
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی پیام
جناب آقای / سرکار خانم: سام دلیری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستان سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخص های زراعی راتون ارقام برنج، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان آمل در سال ۱۳۸۶ اجرا شد. ارقام برنج طارم محلی، طارم لنگرودی، طارم هاشمی و طارم دیلمانی به عنوان عامل اصلی و سه سطح مدیریت کلش شامل کف بر، ایستاده برداشت با ارتفاع ۴۰ سانتی متر از سطح زمین و خواباندن برداشت با ارتفاع ۴۰ سانتی متر از سطح زمین به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد رقم طارم محلی دارای بیشترین ارتفاع گیاه، طول خوشه، تعداد کل پنجه در کپه، تعداد خوشه در متر مربع و عملکرد دانه بود. دلیل بالاتر بودن عملکرد دانه در رقم طارم محلی، بیشتر بودن طول خوشه، تعداد کل پنجه در کپه و تعداد خوشه در متر مربع می باشد. بیشترین تعداد خوشه چه در هر خوشه در رقم طارم هاشمی مشاهده شد. روش خواباندن بیشترین طول خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد کاه را داشت. بیشترین طول برگ پرچم و درصد پنجه موثر مربوط به روش کف بر بوده است. حداکثر عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم طارم محلی با روش خواباندن و حداقل عملکرد دانه تحت تاثیر متقابل رقم طارم دیلمانی با روش کف بر حاصل شد. تعداد خوشه چه در هر خوشه با عملکرد دانه همبستگی مثبت و بین عملکرد دانه و تعداد کل پنجه در سطح احتمال یک درصد همبستگی منفی وجود داشت. بنابراین رقم طارم محلی و روش کف بر برای راتون گیری مناسب می باشند.