مقاله تاثیر مدیریت و برنامه ریزی تبلیغات در گسترش فرهنگ مصرف شیر در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت و برنامه ریزی تبلیغات در گسترش فرهنگ مصرف شیر در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ مصرف شیر
مقاله برنامه ریزی تبلیغات
مقاله مدیریت تبلیغات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطهری سیداسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: آمارهای مرتبط با کاهش مصرف شیر در کشور تکان دهنده است. این مساله در درازمدت تبعات بسیار منفی برای سلامت مردم ایران در بر خواهد داشت بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی تبلیغات در گسترش فرهنگ مصرف شیر در ایران است.
روش پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق با توجه به سوال اصلی جامعه آماری شامل ۲۷ نفر از مدیران شرکت های تبلیغاتی در تهران، ۱۸ نفر از کارشناسان و مدیران شرکت صنایع شیر تهران (وارنا) و ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در حوزه تبلیغات صاحب نظر می باشند. با توجه به محدود بودن جامعه مورد مطالعه، همه اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر و مورد پرسش قرار گرفتند.
یافته ها پژوهش: یافته های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است؛ بدین معنا که فرهنگ مصرف شیر طبق دیدگاه پاسخگویان تحت تاثیر برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات قرار دارد و مدیریت تبلیغات و برنامه ریزی تبلیغات بر باورهای دینی و مذهبی، سنت های جامعه، ارزش های محلی و بومی، سبک زندگی و باور افراد تاثیر دارد.
نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده در مقاله است؛ بدین معنا که فرهنگ مصرف شیر طبق دیدگاه پاسخگویان تحت تاثیر برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات قرار دارد و مدیریت تبلیغات و برنامه ریزی تبلیغات بر باورهای مذهبی، سنت های جامعه، ارزش های محلی و بومی، سبک زندگی و باور افراد تاثیر دارد. میانگین ارزیابی پاسخگویان بر روی طیف ۰ تا ۱۰۰ در هر کدام از گویه ها از نقطه وسط طیف (عدد ۵۰) بالاتر بوده و این به معنای درجه بالای تاثیرگذاری برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات بر فرهنگ مصرف شیر می باشد.