مقاله تاثیر مدیریت های مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت های مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد برنج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تقسیط
مقاله چارت رنگ برگ
مقاله نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثقی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نژاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدار و طبیعت از دست رفتن نیتروژن در شالیزار بستگی به زمان، مقدار و روش کاربرد نیتروژن و منبع کود نیتروژن و خواص فیزیکی و شیمیائی خاک دارد. معمولا تصاعد نیتروژن بصورت گاز آمونیاکی راه اصلی از دست رفتن نیتروژن در شالیزار است، بنابراین مدیریت کود نیتروژن بسیار حائز اهمیت است. همزمان کردن عرضه نیتروژن قابل جذب با نیاز گیاه با استفاده از ابزار LCCیک راهبرد مهم و اساسی برای افزایش استفاده از نیتروژن در نظام های کشت برنج است. این تحقیق به منظور بررسی مدیریت های مختلف کود نیتروژن (تقسیط های مختلف کود نیتروژن و LCC شماره ۴ و ۵) و تاثیر آن ها بر عملکرد برنج رقم فجر در سال زراعی ۸۸-۸۷ در موسسه تحقیقات برنج آمل انجام شد. نتایج نشان داد که مدیریت نیتروژن بر اساس LCC نسبت به تیمارهای تقسیطی افزایش عملکرد معنی داری داشته است. بالاترین عملکرد دانه در LCC شماره ۵ بوده است که %۷۳٫۵ نسبت به شاهد افزایش نشان داد. در بین تیمارهای تقسیطی بالاترین عملکرد دانه با مصرف ۱۳۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد.