مقاله تاثیر مدیریت مکانیزه کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت مکانیزه کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی (مطالعه موردی ایران)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده
مقاله ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
مقاله تابع هزینه ترانس لاگ
مقاله رگرسیون های به ظاهر غیرمرتبط تکراری
مقاله بازده نسبت به مقیاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: همت یار مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان تحولی اجتناب ناپذیر در کشاورزی، همواره متاثر و اثرگذار بر اقتصاد کشاورزی بوده است. به نحوی که در بسیاری از موارد کم توجهی به این امر موجب اتلاف سرمایه در این بخش می گردد. بر همین اساس در این مطالعه ضمن در نظر گرفتن اثربخشی نهاده های تولید غیرماشینی مانند نیروی کار، کود، بذر، سم، آب و زمین، به بررسی نقش ماشین های کشاورزی در ارزش افزوده بخش زراعت ایرانپرداخته شد. این بررسی با استفاده از تابع هزینه ترانس لاگ و معادلات سهم هزینه نهاده ها، با درنظر گرفتن شاخص توسعه انسانی و ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، در ۲۸ استان کشورطی یک دوره زمانی ۲۰ ساله (۱۳۸۷-۱۳۶۸)، برای محصولات زراعی به غیر از نباتات علوفه ای انجام شد. برآورد مدل توسط روش سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری، با ضریب تعدیل ۹۷% صورت گرفت. نتایج حاصل از برازش مدل نشان دادند که با وجود صرف هزینه های معنی دار در بخش مکانیزاسیون کشاورزی و اثرگذاری مثبت استفاده از ماشین های کشاورزی بر ارزش افزوده تولیدات زراعی، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در کشور پایین بوده و رابطه معنی داری با هزینه های صرف شده در تهیه، نگهداری و استفاده از ماشین های کشاورزی در بخش تولید محصولات زراعی (به غیر از نباتات علوفه ای) نداشته است. همچنین با انجام آزمون هاییفرضیه های همگنی تابع تولید، تغییرات تکنیکی خنثی هیکس، هموتتیک بودن و بازدهی ثابت به مقیاس رد شدند. محاسبه میزان تورش مقیاس برای کلیه نهاده ها، وجود تورش اضافی در استفاده از نیروی- کاروتورش نقصانی در به کارگیری ماشین های کشاورزی در فعالیت های زراعی را نشان داد.