مقاله تاثیر مدیریت زمان بر عملکرد محصول کلزا از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت زمان بر عملکرد محصول کلزا از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد محصول کلزا
مقاله مدیریت زمان
مقاله زمان کاشت
مقاله زمان برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدایرج
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خیری شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: سیف زاده سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه که پایایی مقیاس اصلی آن از طریق آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۶ به دست آمده که نشان دهنده پایایی قابل قبولی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۲ نفر کارشناس بخش زراعت جهاد کشاورزی بوده که به دلیل محدود بودن حجم نمونه از روش سرشماری استفاده گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان تاثیر مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای سن، سابقه کار، وضعیت استخدام و میزان تحصیلات کارشناسان رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت زمان محصول کلزا با متغیرهای عوامل آموزشی – ترویجی، عوامل اقتصادی و عوامل فنی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج حاصل بیانگر رابطه معنی داری بین عملکرد محصول کلزا با عوامل آموزشی – ترویجی، عوامل اقتصادی، زمان آماده سازی زمین، زمان کاشت، زمان عملیات داشت و زمان برداشت بود. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر زمان کاشت، زمان برداشت، زمان آماده سازی زمین و زمان عملیات داشت به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده متغیر وابسته در مجموع ۴۲ درصد تغییرات عملکرد محصول کلزا را پیش بینی نمودند.