مقاله تاثیر مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر افسردگی، اضطراب و کنترل سردرد در بیماران زن مبتلا به میگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مراقبت های نوین از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر افسردگی، اضطراب و کنترل سردرد در بیماران زن مبتلا به میگرن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سردرد میگرنی- افسردگی
مقاله اضطراب- مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانای سیج زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی فیروزآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سردردهای میگرنی از شایعترین علل سردرد هستند و بعضی از اختلالات روانپزشکی مثل اضطراب و افسردگی در بسیاری موارد با سردرد مورد توجه قرار می گیرند. نتایج برخی پژوهش ها بیانگر اثربخشی روان درمانی رفتاری بر کاهش سردرد میگرنی بوده است. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و اضطراب و کاهش سردرد میگرنی انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی از بین مراجعین به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند که مبتلا به سردرد میگرنی بودند و بر اساس معیارهای DSM-IV-TR و تست افسردگی و اضطراب Beck تشخیص افسردگی و اضطراب برای آنها داده شد، ۱۹ زن انتخاب و تحت درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری به مدت ده هفته قرار گرفتند. به منظور مقایسه میزان بهبودی افسردگی و اضطراب بیماران از آزمون افسردگی و اضطراب Beck استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ و آزمون های آماری Paired T Test، Wilcoxon و Kruskal- Wallis در سطح معنی داری p£۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در این مطالعه روش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری به طور معنی داری باعث کاهش افسردگی ((p<0.001، اضطراب ( (p<0.001و تعداد سردردهای میگرنی (p=0.004) گردید و تفاوت بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود (p<0.001).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش روش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افسردگی و اضطراب و تعداد سردردهای میگرنی موثر است و میتوان آن را در کنار دارودرمانی به صورت ترکیبی به کار برد.