مقاله تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدل های مختلف تصویرسازی بر تعادل دانشجویان دختر دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر سازی سنتی
مقاله تصویر سازی PETTLEP
مقاله تمرین فیزیکی
مقاله تعادل ایستا و پویا
مقاله دانشجویان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بروجنی شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قدس میرحیدری صنم بیگم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصویرسازی به مفهوم تجسم نمودن اجرای موفقیت آمیز یک مهارت حرکتی و یا تصویری آرامش بخش در ذهن بدون هیچگونه تمرین بدنی و تجربه خارجی است. هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر تمرین تصویرسازی به روش سنتی و تصویرسازی به روش PETTLEP بر تعادل ایستا و پویا بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در نیمسال اول ۹۰-۸۹ واحد عمومی ۱ را اخذ کردند تشکیل داد که از این میان ۵۴ نفر از آنها (میانگین سنی ۱٫۸۹±۲۱٫۹۴ سال) به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت داشتند. ابتدا آزمودنی ها پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت هال و مارتین (۱۹۹۷) را پر کردند، سپس پیش آزمون تعادل ایستا (آزمون لک لک) و تعادل پویا (آزمون اصلاح شده بس) از آنها به عمل آمد. با مشاهده توزیع طبیعی داده ها شرکت کنندگان بطور تصادفی به سه گروه همگن ۱۸ نفره (تمرین فیزیکی، تصویرسازی سنتی و تصویرسازی PETTLEP) تقسیم شدند و تحت یک دوره تمرین به مدت ۱۲ هفته (هر هفته ۱ جلسه ۲۰ دقیقه ای)، قرار گرفتند. در پایان دوره مداخله، پس آزمون تعادل ایستا و پویا شبیه به پیش آزمون انجام شد. سپس آزمون یادداری ۲۴ ساعت بعد و آزمون انتقال مهارت ها ۳۰ دقیقه پس از آزمون یادداری انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف در پیش آزمون تعادل ایستا و پویا و نمرات تصویر سازی وجود نداشت .(P>0.05) علاوه بر این، بر اساس نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری نشان داده شد با وجود این که اجرای هر سه گروه در آزمون تعادل ایستا و تعادل پویا روند پیشرفت را نشان داد (P<0.05) اما هیچ تفاوت معنی داری در پس آزمون بین گروه ها مشاهده نشد P>0.05)). به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که مدل تصویرسازی PETTLEP در اجرای تعادل ایستا موثر بود اما از از کارایی کافی در تعادل پویا برخوردار نبود.