مقاله تاثیر مدل درمان مبتنی بر رعایت کرامت انسانی بر حس کرامت بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق زیستی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدل درمان مبتنی بر رعایت کرامت انسانی بر حس کرامت بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل درمان کرامت انسانی
مقاله حس کرامت
مقاله همودیالیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی ساردو عادله
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: همودیالیز به عنوان درمانی برای بیماران با نارسایی مزمن کلیوی، فرایندی استرس زاست که حس کرامت این بیماران را مورد تهدید قرار می دهد. این مطالعه با هدف تاثیر مدل درمان کرامت انسانی بر حس کرامت بیماران بخش همودیالیز انجام شده است.
مواد و روش ها: مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر روی ۴۲ بیمار همودیالیزی بیمارستان امام خمینی جیرفت در سال ۱۳۹۱ انجام شد، بیماران به طور تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم بندی شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه، فرم مشخصات دموگرافیک پرسشنامه کرامت بیماران تکمیل گردید. برای گروه آزمون درمان مبتنی بر مدل کرامت انسانی برحسب برنامه تنظیمی همودیالیز بیماران، با مراجعه به بخش و پس از کسب رضایت، به مدت ۳ روز (روز اول، سه روز بعد، یک هفته بعد)، روزانه ۶۰-۳۰ دقیقه در بالین آن ها، انجام گردید. بعداز اتمام دوره درمان مجددا پرسشنامه برای گروه آزمون و پس از همین دوره زمانی برای گروه کنترل پر شد، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss 19 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها در مقایسه پس آزمون درگروه آزمایش، میانگین امتیازات حس کرامت را (۱۲٫۷۲±۳۷٫۱۹) نشان داد. بین میانگین حس کرامت بیماران در گروه های آزمون و کنترل در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05) و قبل از اجرای مدل تقریبا هر دو گروه یکسان بوده اند اما بین میانگین حس کرامت بیماران در گروه های آزمون و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشت p<0.05)). بین سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال و مدت زمان تشخیص نارسایی کلیه با حس کرامت انسانی بیماران بعد از اجرای مدل در گروه آزمون رابطه معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری: درمان مبتنی بر رعایت کرامت انسانی بر افزایش حس کرامت بیماران بخش همودیالیز تاثیر دارد. لذا پیشنهاد می شود تمهیداتی برای اجرای مدل در این بیماران اندیشیده شود.