مقاله تاثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (’Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدت انبارداری و دمای انبار بر خصوصیات کیفی میوه کنار هندی (’Ziziphus mauritina Lam, CV. ‘Seb)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبارداری
مقاله پس از برداشت
مقاله کنار هندی
مقاله ویتامین ث
مقاله سفتی بافت
مقاله پوسیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی معوا ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آزمایش حاضر، اثرات دماهای مختلف انبار طی یک دوره ۲۰ روزه انبارداری بر کیفیت میوه کنار هندی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ دمای ۵، ۱۰ و ۱۸ درجه سانتی گراد و دوره های زمانی ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز پس از برداشت طرح ریزی گردیده و مقایسه میانگین ها در سطح ۵ درصد آزمون دانکن انجام شد. میوه در مرحله رسیدگی سبز برداشت شده، به مدت ۲۰ روز در ۳ دمای مذکور نگهداری شد و شاخص های کیفی میوه شامل استحکام بافت، ویتامین ث، درصد آلودگی و درصد کاهش وزن میوه در طول دوره انبارداری اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد بهترین دما برای انبارداری میوه کنار ۵ درجه سانتی گراد می باشد، چرا که صفات کیفی آن شامل ویتامین ث، استحکام بافت، کاهش وزن و درصد آلودگی بهترین مقدارها را در این دما داشت. علاوه بر این با افزایش مدت زمان انبارداری از استحکام بافت میوه، میزان ویتامین ث و وزن آن کاسته شده و درصد پوسیدگی میوه ها افزایش یافت.