مقاله تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد تجربه زبانی
مقاله بیان نوشتاری
مقاله انشا
مقاله دانش آموزان ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی سالار
جناب آقای / سرکار خانم: کرم علیان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر مهارت بیان نوشتاری (انشا) دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از میان دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اصفهان تعداد ۵۵ نفر دختر انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته که پایایی و روایی آن تایید گردید، استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و بهره گیری از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین عملکرد دو گروه کنترل و آزمایش درکل آزمون و در پنج خرده مهارت بیان نوشتاری (توصیف، خاطره نویسی، خلاصه نویسی، داستان نویسی و نامه نویسی) تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0.005). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربه زبانی بر عملکرد دانش آموزان در مهارت بیان نوشتاری تاثیر دارد و می توان از این رویکرد در بهبود مهارت بیان نوشتاری (انشای) کودکان استفاده نمود.