مقاله تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای منجر به تشخیص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای منجر به تشخیص زود هنگام سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله خودآزمایی پستان
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محبت
جناب آقای / سرکار خانم: صفرنواده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانپور عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی مقدمه
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی یونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان دومین عامل مرگ در سراسر جهان به شمار می آید. تشخیص زودرس و به موقع بیماری در درمان موفقیت-آمیز و انتشار کمتر بیماری تاثیر بسزایی دارد. بر طبق مطالعات انجام شده، میزان بقای ۵ ساله زنانی که سرطان پستان آنها به موقع تشخیص داده شده، ۹۰% بوده است. مطالعه حاضر با هدف انجام مداخله آموزشی بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت ارتقا رفتارهای منجر به تشخیص به موقع سرطان پستان در زنان شهر زاهدان انجام یافت.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مداخله ای شاهد دار بود. جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۴۰ زن مراجعه کننده به درمانگاه های شهر زاهدان بود که به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مداخله (۷۰ نفر) و شاهد (۷۰ نفر) تقسیم شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری (کای دو، مک نمار، ویلکاکسون، من ویتنی) و نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: پس از مداخله آموزشی میانگین امتیازات آگاهی، نگرش، کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و انجام رفتارهای غربالگری در گروه مداخله به صورت معنی داری افزایش یافت. این تغییرات در گروه شاهد معنی دار نبود. میانگین نمرات هنجارهای ذهنی در گروه مداخله افزایش آماری معنی داری پیدا نکرد.
نتیجه گیری: مداخله آموزشی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده رفتارهای منجر به تشخیص زودهنگام سرطان پستان را ارتقا می دهد. پیشنهاد می شود جهت ارتقا رفتارهای غربالگری سرطان پستان از این تئوری استفاده شود.