مقاله تاثیر مداخله آموزشی به روش پمفلت داروهای رایج در تغییر صحت نسخه نویسی کارورزان پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله آموزشی به روش پمفلت داروهای رایج در تغییر صحت نسخه نویسی کارورزان پزشکی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پزشکی
مقاله پمفلتهای آموزشی
مقاله داروهای رایج
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله نسخه نویسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: بانژادجنتی فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خطاهای دارویی یکی از بیشترین موارد معمول خطاهای پزشکی به شمار می روند که بعضی از این خطاها به اشتباهاتی در مورد تجویز دوز، تعداد دفعات و مدت زمان مصرف دارو مربوط می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی مداخله ای تاثیر استفاده از پمفلتهای آموزشی داروهای رایج مصرفی در میزان صحت نسخه نویسی کارورزان است.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی در بخش های جراحی عروق، اطفال، داخلی و زنان بیمارستان امام رضا (ع) که درآن ۹۴ نفر از کارورزان سال آخر پزشکی درسال۱۳۸۷، در بخشهای اطفال، جراحی و داخلی وارد مطالعه شده و در نهایت به صورت تصادفی در دو گروه بدون پمفلت (گروه شاهد) و دارای پمفلت (گروه مورد) تقسیم شدند، انجام شد. قبل و بعد از مداخله آزمونی توسط پرسشنامه از تمامی شرکت کنندگان گرفته شد. صحت نسخه نویسی در آزمونهای قبل و بعد توسط آزمون آماری تی جفتی و در بین گروهها توسط آزمون تی مستقل انجام گرفت.
نتایج: مداخله آموزشی به صورت پمفلت در تمامی بخشهای داخلی، جراحی و اطفال تاثیر مثبت داشته است که امتیاز نهایی کارورزان پس از مداخله با در نظر گرفتن میانگین دو گروه بدون پمفلت و دارای پمفلت، در بخش داخلی (۳۷٫۶۴±۱۵٫۲۱ در برابر ۵۰٫۵۲±۱۵٫۸۰، (p=0.018، در بخش اطفال (۶۹٫۳۷±۹٫۴۶ در برابر ۸۵٫۰۰±۸٫۶۶،(p<0.001 و در کارورزان بخش جراحی (۳۴٫۶۱±۱۲٫۱۵ در برابر ۳۵٫۸۳±۷٫۶۳،p=0.76 ( بوده است.
نتیجه گیری: استفاده از پمفلتهای آموزشی داروهای رایج در آموزش پزشکی کارورزان نقشی موثر در تصحیح نسخه نویسی آنان دارد.