مقاله تاثیر مداخله آموزشی بر دانش و عملکرد همتایان دانش آموزان مبتلا به دیابت نوع ۱ در دبیرستان های شهرکرد سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله آموزشی بر دانش و عملکرد همتایان دانش آموزان مبتلا به دیابت نوع ۱ در دبیرستان های شهرکرد سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه همسالان
مقاله دیابت ملتیوس نوع ۱
مقاله ارتقاء سلامت
مقاله دانش
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیدوستی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نظر به اهمیت نقش همسالان در ارتقاء سلامت نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن از جمله دیابت، پژوهش حاضر با هدف تاثیر برنامه آموزشی ارتقاء سلامت بر دانش و عملکرد همتایان دانش آموزان شهرکردی مبتلا به دیابت نوع ۱ در سال ۱۳۹۱ انجام شد.
روش بررسی: در مطالعه تجربی ۶۴ نفر از دانش آموزان شهرکردی در سال ۱۳۹۱ بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انتخاب شدند. آگاهی افراد با استفاده از پرسشنامه خود ساخته (۱۴ سوال آگاهی، ۶ سوال دموگرافیک) و عملکرد افراد بوسیله چک لیست (۸ سوال) قبل و بعد یک ماه از اجرای برنامه آموزشی ارتقاء سلامت سنجیده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات آگاهی ۰٫۸۲ و عملکرد ۰٫۷۶ محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل ،تی زوج، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه و کای دو با سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی و عملکرد قبل و بعد از اجرای برنامه ارتقاء سلامت در گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت اما در گروه آزمون این اختلاف معنی دار شد (P=0.001). قبل و بعد از مداخله، آگاهی و عملکرد با تحصیلات والدین و سابقه بیماری در فامیل تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05) اما میزان آگاهی با عملکرد همبستگی مستقیم داشت (r=0.65).
نتیجه گیری: با توجه به اثرات مثبت آموزش در آگاهی و عملکرد همتایان مبتلا به دیابت و اهمیت نقش همسالان در ارتقاء سلامت نوجوانان مبتلا به بیماری مزمن اجرای برنامه های آموزشی مشابه در سطح مدارس پیشنهاد می شود.