مقاله تاثیر مداخله آموزشی بر به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله آموزشی بر به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت کیفیت جامع
مقاله برنامه آموزشی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: محبی فر رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین راهبردها در مدیریت کیفیت جامع، تمرکز بر ارتقای عملکرد فرآیندها و توانمندسازی کارکنان است؛ این در حالی است که در منشور اتاوا یکی از کاربردی ترین راهبردهای توانمندسازی افراد، ارتقای سطح آگاهی آنان بیان شده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع در بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین انجام شد. این مطالعه نیمه تجربی بر روی پرسنل پرستاری بیمارستان یاد شده که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از تعیین اعتبار و اعتماد پرسشنامه ها، داده ها جمع آوری شد. سپس مداخله آموزشی به صورت برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان آشنایی با مفاهیم، کاربرد و ضرورت اجرای مدیریت کیفیت به همراه ارایه بسته آموزشی در قالب کتابچه آموزشی و لوح فشرده اجرا شد. سه ماه بعد از مداخله چک لیستی که به منظور به کارگیری ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس پرسشنامه تهیه شده بود، توسط محقق تکمیل گردید. در نهایت داده های هر بخش از مطالعه با به کارگیری آزمون های متناسب آماری تحلیل گردید. میانگین به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع نشان داد که در زمینه توجه به مشتری (بیمار) قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین میانگین امتیاز مشارکت پرسنل (پرستاران) در اجرا قبل و بعد از مداخله، و میانگین امتیاز ارتباطات پرستار و بیمار قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار داشت؛ ولی در کل مجموع امتیازهای به دست آمده در به کارگیری مفاهیم مدیریت کیفیت جامع قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی دار وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده ضرورت و اهمیت به کارگیری مدیریت کیفیت جامع در ارتقای سلامت بیمارستان و متعاقبا بهبود سلامت بیمار غیرقابل انکار است.