مقاله تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی و عملکرد سالمندان مبتلا به سکته مغزی در فعالیت های خودمراقبتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی و عملکرد سالمندان مبتلا به سکته مغزی در فعالیت های خودمراقبتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاردرمانی مراجع مدار
مقاله عملکرد
مقاله رضایتمندی
مقاله فعالیت های خودمراقبتی
مقاله سکته مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کامرانی احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز زهره
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح‌ پور ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مداخلات کاردرمانی مراجع مدار بر عملکرد و رضایتمندی افراد مبتلا به سکته مغزی در فعالیت های خودمراقبتی انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه ۲۴ نفر از افراد سکته مغزی مراجعه کننده به مرکز توانبخشی رفیده به صورت نمونه در دسترس و با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند که ۲ نفر از گروه مداخله از ادامه درمان خودداری کردند. سپس افراد در گروه مداخله ۲۴ جلسه تحت مداخله کاردرمانی مراجع مدار در حیطه فعالیت های خودمراقبتی قرار گرفتند؛ مدت هر جلسه ۴۵ دقیقه بود. گروه کنترل کاردرمانی رایج را دریافت کردند. رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیت های خودمراقبتی این افراد، قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. ابزارهای های جمع آوری اطلاعات شامل فرم مشخصات دموگرافیک، مقیاس ارزیابی عملکرد کاری کانادائی و آزمون بارتل بود.
یافته ها: بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیت های خودمراقبتی قبل از مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت. بعد از مداخله هم بین دو گروه در نمره رضایتمندی، عملکرد و استقلال در فعالیت های خودمراقبتی تفاوت معناداری مشاهده تشد ولی قبل و بعد از مداخله درمانی در گروه مداخله اختلاف معناداری در نمره رضایتمندی (p= 0.009)، عملکرد (p= 0.028) و استقلال (p= 0.019) در فعالیت های خودمراقبتی مشاهده شد. همچنین اختلاف معناداری در گروه کنترل بین قبل و بعد از مداخله در نمره رضایتمندی (p= 0.011)، عملکرد (p= 0.007) و استقلال (p= 0.029) در فعالیت های خودمراقبتی مشاهده شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج فوق مداخله کاردرمانی مراجع مدار بر رضایتمندی، عملکرد و استقلال فعالیت های خود مراقبتی افراد مبتلا به سکته مغزی تاثیر داشته است اما این تاثیر آنقدر زیاد نبوده که این نتایج را بتوان در مقایسه دو گروه باهم مشاهده کرد، فقط این تاثیر در مقایسه بین قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله مشاهده شد.