مقاله تاثیر مداخلات پرستاری بر میزان اضطراب و علایم حیاتی بیماران نامزد آندوسکوپی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۳۶ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخلات پرستاری بر میزان اضطراب و علایم حیاتی بیماران نامزد آندوسکوپی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخلات پرستاری
مقاله اضطراب
مقاله علایم حیاتی
مقاله آندوسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اروجلو سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مسلک پاک معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری های دستگاه گوارش یکی از اختلالات شایع بوده و آندوسکوپی مهم ترین روش تشخیصی برای این اختلالات است که به علت تهاجمی بودن، می تواند باعث ترس و اضطراب بیماران گردد. اضطراب قبل از آندوسکوپی باعث کاهش تمایل بیماران و افزایش زمان انجام آندوسکوپی می شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخلات پرستاری بر میزان اضطراب و برخی علایم حیاتی بیماران کاندیدای آندوسکوپی انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده به صورت یک سو کور بر روی ۸۰ بیمار واجد شرایط آندوسکوپی مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله طالقانی ارومیه در سال ۱۳۹۲ انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی کنترل و مداخله تقسیم شدند. مداخلات پرستاری برای گروه مداخله قبل از آندوسکوپی و در روز آندوسکوپی اجرا گردید. میزان اضطراب، فشارخون و نبض قبل از مداخله و بلافاصله قبل از آندوسکوپی در دو گروه اندازه گیری شد. ابزار اندازه گیری اضطراب، پرسشنامه اضطراب آشکار اسپیل برگر بود.
یافته ها: قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه کنترل و مداخله از نظر متغیرهای جمعیت شناختی وجود نداشت (p>0.05). بعد از اجرای مداخلات پرستاری و بلافاصله قبل از آندوسکوپی، میانگین و انحراف معیار میزان اضطراب، فشار خون سیستولیک و نبض بیماران در گروه مداخله (۴۰ نفر) نسبت به گروه کنترل (۴۰ نفر) کاهش معنی داری نشان داد (p<0.01).
نتیجه گیری: اجرای مداخلات پرستاری در بیماران کاندیدای آندوسکوپی می تواند باعث کاهش اضطراب بیماران قبل از انجام این روش تشخیصی شود. بنابراین می توان از تکنیک های مداخله ای پرستاری به عنوان یکی از روش های غیر دارویی برای کاهش اضطراب بیماران، قبل از انجام روش های تشخیصی تهاجمی استفاده کرد.