مقاله تاثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه زایی پایه رویشی Gisela 6 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر محیط کشت، منبع کربن و طیف نور در نوساقه زایی و شیوه تیمار اکسین در ریشه زایی پایه رویشی Gisela 6
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریشه زایی
مقاله ساقه زایی
مقاله طیف نور
مقاله گزیلا ۶
مقاله منبع کربن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی موسی
جناب آقای / سرکار خانم: گروسی قاسمعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به منظور بومی سازی و بهینه سازی ریزازدیادی گزیلا ۶، یکی از پایه های مفید اکثر گونه های هسته دار به ویژه گیلاس، اثر نوع محیط کشت، منبع کربن، نور و شیوه کاربرد اکسین در نوساقه زایی و ریشه زایی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: تاثیر مستقل ۶ نوع محیط کشت، ۵ منبع کربن و ۳ طیف نور همراه با غلظت های مختلف BA و IBA با استفاده از جوانه های جانبی به عنوان ریزنمونه روی میزان نوساقه زایی و طول نوساقه ها مطالعه گردید. درصد ریشه زایی، تعداد و طول ریشه ها به دو روش: پالسینگ پایه نوساقه ها در ۱ میلی گرم در لیتر محلول IBA و NAA در زمان های متفاوت و کشت نوساقه ها در محیط جامد حاوی ۶ غلظت از هورمون های IBA و NAA بررسی شد.
نتایجMS : مناسب ترین محیط کشت بوده و بیشترین تعداد و طول نوساقه به ترتیب در MS حاوی ۳۰ گرم در لیتر شکر معمولی (۳٫۸۰ نوساقه) و ساکارز (۷٫۵۶ میلی متر) به دست آمد. نور سفید و نور قرمز به ترتیب بیشتر در تعداد نوساقه زایی و طول نوساقه ها موثر می باشد. بیشترین تحریک ریشه زایی در روش پالسینگ در حضور ۱ میلی گرم در لیتر IBA در مدت ۱۰ و ۲۰ دقیقه اتفاق افتاد.
نتیجه گیری: شرایط بهینه رشد در مرحله ازدیاد نوساقه عبارت بود از کشت ریزنمونه ها در محیط MS حاوی شکر معمولی ۱BAP میلی گرم در لیتر تحت نور سفید و استفاده از روش پالسینگ نوساقه ها در محلول هورمون IBA برای ریشه زایی.