مقاله تاثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۳۲۱ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصویر ذهنی
مقاله بیمارستان
مقاله مشتری
مقاله محیط فیزیکی
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نیا منیره
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده جزی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تصویر مطلوب در بازار، دارایی پر ارزشی برای سازمان ها محسوب می شود که به راحتی به دست نمی آید؛ اما متاسفانه خیلی راحت از دست می رود. لذا مدیران سازمان ها با استفاده از رویکردی مناسب می بایست نسبت به بررسی و مدیریت تصویر سازمان خود در اذهان بازار، موجبات تحقق هر چه بهتر اهداف سازمان و رضایت ارباب رجوع را فراهم آورند.
روش کار: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که جامعه آماری آن را بیماران بستری در بخش های مختلف دوازده بیمارستان وابسته به سازمان تامین اجتماعی و علوم پزشکی شهر اصفهان تشکیل می دادند. در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه محیط فیزیکی و تصویر ذهنی سازمان گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: تلفیق نتایج نهایی آزمون های تحلیل عاملی و رگرسیون خطی در قالب مدل نهایی پژوهش، در زمینه اثر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر آن در ذهن مشتریان ارایه گردید که حاکی از وجود روابط قوی و معنادار بین متغیرهای در نظرگرفته شده در پژوهش می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش باید گفت که در زمینه ارتقای تصویر ذهنی بیمارستان در ذهن مراجعه کنندگان به آن، باید محیط فیزیکی (شامل ابعاد شرایط محیطی، فضای بیمارستان و مصنوعات و نمادهای به کار رفته در آن) مورد توجه قرار گیرد.