مقاله تاثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (رقم آذرگل) تحت شرایط مختلف رطوبتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (رقم آذرگل) تحت شرایط مختلف رطوبتی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله متانول
مقاله آبیاری
مقاله زمان محلول پاشی
مقاله غلظت متانول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفینی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیقات سال های اخیر نشان داده اند که متانول به عنوان یک منبع کربن برای گیاهان سه کربنه سبب افزایش عملکرد و رشد آن ها می شود. به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان (رقم آذرگل) تحت شرایط رطوبتی مختلف، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجراء در آمد. فاکتور اول شامل آبیاری با دو سطح (آبیاری پس از ۴۰% تخلیه رطوبتی خاک (آبیاری نرمال) و آبیاری پس از ۷۰% تخلیه رطوبتی خاک (تنش خشکی)، فاکتور دوم زمان محلول پاشی با ۲ سطح (صبح و عصر) و فاکتور سوم محلول پاشی غلظت های مختلف متانول با ۴ سطح (۱۴، ۲۱ و ۲۸ درصد حجمی متانول) بود و تیمار شاهد که فقط آب محلول پاشی شد، که فاکتور اول و دوم به صورت فاکتوریل در کرت های اصلی و فاکتور سوم به صورت اسپلیت پلات در کرت های فرعی قرار گرفتند. صفات مورد اندازه گیری شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق، تعداد دانه پوک در طبق و شاخص برداشت بود. در این آزمایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در طبق و تعداد دانه پوک در طبق در سطح احتمال ۱% و شاخص برداشت در سطح احتمال ۵% اختلاف معنی داری را از خود نشان دادند. تیمار آبیاری نرمال با میانگین ۳۵۲۷٫۹ کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار تنش خشکی ۳۶% افزایش عملکرد دانه را نشان داد. همچنین تیمار غلظت ۲۱% حجمی متانول با میانگین ۳۰۹۹٫۷ کیلوگرم در هکتار باعث ۱۲% افزایش نسبت به تیمار شاهد شد. بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار آبیاری نرمال، محلول پاشی عصر و با غلظت ۲۱% حجمی متانول با میانگین ۴۰۹۵٫۰۰ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که باعث افزایش عملکرد دانه به میزان ۲۳% نسبت به شاهد شد. همچنین کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار تنش خشکی، محلول پاشی صبح و محلول پاشی غلظت ۰% حجمی متانول با میانگین ۱۸۶۳٫۷۵ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.