مقاله تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Miller) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۹۶ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیکلامن ایرانی (.Cyclamen persicum Miller)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرمین
مقاله سوپر اکسید دیسموتاز
مقاله شاخص پایداری غشاء
مقاله عمر گل
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجادی شکیب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نادری روح انگیز
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی اکبربوجار مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اینکه کمیت و کیفیت سیکلامن ایرانی به شدت تابع شرایط محیطی و تغذیه ای آن می باشد و با عنایت به نقش ویژه پلی آمین ها در تغذیه گیاهان، در این پژوهش با کاربرد خارجی پلی آمین اسپرمیدین کمیت و کیفیت این گل با ارزش بومی ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در دو بخش طراحی و اجرا گردید. بخش اول در قالب طرح کاملا تصادفی به بررسی تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین (۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی مولار) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و بخش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به بررسی تاثیر محلول پاشی اسپرمیدین بر خصوصیات بیوشیمیایی گل سیکلامن ایرانی پرداخت. فاکتور اصلی در بخش بیوشیمیایی مرحله برداشت (۱ تا ۵) و فاکتور فرعی سطوح محلول پاشی اسپرمیدین (۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی مولار) بودند. صفات مورفولوژیکی مورد بررسی عبارت بودند از: طول مرحله غنچه، طول گلدهی، عمر گل، تعداد گل، تعداد برگ و سطح برگ. در بخش فیزیولوژیکی شاخص پایداری غشاء، وزن تر، وزن خشک و محتوای آب نسبی گلبرگ مورد بررسی قرار گرفت. در بخش بیوشیمیایی میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز به همراه میزان پروتئین و پلی آمین های اسپرمیدین و اسپرمین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تاثیر مطلوب محلول پاشی اسپرمیدین بر خصوصیات گلدهی و رویشی گل سیکلامن ایرانی بود. میزان اثر بخش بودن محلول پاشی بر خصوصیات گلدهی همچون طول مرحله غنچه، طول گلدهی، عمر گل و تعداد گل تا سطح ۱۰ میلی مولار و در خصوصیات رویشی همچون سطح و تعداد برگ تا سطح ۲۰ میلی مولار بود. تیمار گل های سیکلامن موجب افزایش وزن تر، وزن خشک، محتوی آب نسبی برگ و شاخص پایداری غشاء گردید. در بخش بیوشیمیایی نیز تیمار اسپرمیدین موجب افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های شکار کننده رادیکال های آزاد همچون سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز و همچنین پروتئین در طی مراحل ۱ تا ۵ گلدهی گردید. میزان اسپرمین داخلی با الگویی مشابه تیمار شاهد افزایش نشان داد در حالی که اسپرمیدین در طی مراحل ۱ تا ۳ روند افزایشی و پس از آن روند کاهشی را به خود اختصاص داد.