مقاله تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیتها و رنگدانه های تحت تنش سرما (.Solanum melongena L) فتوسنتزی گیاه بادمجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیتها و رنگدانه های تحت تنش سرما (.Solanum melongena L) فتوسنتزی گیاه بادمجان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرولین
مقاله کربوهیدارت های محلول
مقاله ترکیبات کاروتئوئیدی
مقاله کلروفیل a
مقاله کلروفیل b

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاریان جهرمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردی شورانگیز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک بر میزان اسمولیتها و رنگدانههای کلروفیل و ترکیبات کاروتنوئیدی در گیاه بادمجان تحت تنش سرما، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل محلول پاشی با اسید سالیسیلیک در چهار سطح (۰، ۱، ۲، ۳ سرمادهی) و تنش سرمایی با رو سطح (عدم سرمادهی و سرمادهی) و صفات مورد بررسی شامل محتوای پرولین، محتوای کربوهیدراتهای محلول، رنگدانه های کلروفیل b ,a و ترکیبات کاروتنوئیدی بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر متقابل تنش سرما و اسید سالیسیلیک نشان داد در شرایط تنش سرما، محلولپاشی با اسیدسالیسیلیک ۳ میلی مولار سبب افزایش محتوای پرولین و کربوهیدراتهای محلول هم در برگ و هم در ریشه شد. همچنین در شرایط عدم تنش سرما و غلظت های صفر و ۱ میلی مولار اسید سالیسیلیک، محتوای کلروفیل a b در بالاترین میزان بود. بیشترین ترکیبات کاروتئوئیدی در شرایط عدم تنش سرما همراه با غلظت های صفر، ۱ و ۲ میلی مولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد.