مقاله تاثیر محلول پاشی آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی آهن، روی، منگنز و مس بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم دانه ای
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله محلول پاشی
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسایی فر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی اقدم امین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسنی اصل نواب
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان خوی در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. تیمار کودی در پنج سطح عدم مصرف کود (T1)، محلول پاشی با سولفات روی (T2)، محلو ل پاشی با سولفات آهن + سولفات روی (T3)، محلول پاشی سولفات آهن + سولفات روی + سولفات منگنز (T4) و محلول پاشی سولفات آهن +سولفات روی + سولفات منگنز + سولفات مس (T5) به عنوان عامل اصلی و ارقام سورگوم دانه ای با عنوان عامل فرعی شامل ارقام کیمیا (M1) و سپیده (M2) در نظر گرفته شد. نتایج مقایسه میانگین های انجام شده نشان داد، بیشترین عملکرد دانه به میزان ۱۲٫۳۶ تن در هکتار در رقم سپیده بدست آمد. همچنین نوع کود مصرفی بر خصوصیاتی همچون طول پانیکول، وزن هزار دانه، تعداد دانه در پانیکول، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تاثیر گذاشت. در بین تیمارهای کودی نیز محلول پاشی با سولفات آهن + سولفات روی + سولفات منگنز + سولفات مس (T5) بیشترین عملکرد دانه را با میانگین ۱۴٫۱۶ تن در هکتار دارا بود که نسبت به تیمار شاهد افزایش ۳۴٫۴ درصدی داشت.اثرات متقابل دو عامل بر صفات مورد بررسی معنی دار نگردید.