مقاله تاثیر محلول جنتامایسین موضعی بر میزان ترمیم اپیزیوتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول جنتامایسین موضعی بر میزان ترمیم اپیزیوتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیزیوتومی
مقاله ترمیم زخم
مقاله جنتامایسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مکوندی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امین فر سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اپیزیوتومی، شایع ترین عمل جراحی در مامایی است که مانند هر زخم دیگری می تواند دچار عفونت یا تاخیر در ترمیم شود. تاخیر در ترمیم زخم اپیزیوتومی باعث افزایش خطر عفونت و نتایج بد آناتومیک شده و این عفونت می تواند منجر به بروز عوارض خطرناک و حتی مرگ مادر شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر محلول جنتامایسین موضعی بر میزان ترمیم زخم اپیزیوتومی بود.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۸۰ زن نخست زا در بیمارستان سینا شهر اهواز انجام شد. محل اپیزیوتومی قبل از ترمیم شدن، در گروه مورد (۴۰ نفر) با محلول جنتامایسین رقیق شده و در گروه شاهد (۴۰ نفر) با نرمال سالین شستشو داده شد. میزان التیام برش اپیزیوتومی در ساعت ۱۲، روزهای ۳ و ۱۰ بعد از ترمیم با استفاده از مقیاس REEDA ارزیابی شد. در این مقیاس نمرات کمتر نشان دهنده ترمیم بهتر زخم می باشند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. میزانp کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین امتیاز ترمیم اپیزیوتومی در ساعت
(p= 0.002) 12 و روزهای (p= 0.019) 3 و (p= 0.034) 10 بعد از ترمیم اپیزیوتومی، در گروه مورد به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود که نشان دهنده ترمیم بهتر زخم در گروه مورد می باشد.
نتیجه گیری: محلول جنتامایسین موضعی در بهبود بهتر و سریع تر زخم اپیزیوتومی موثر است؛ بنابراین می توان از آن به عنوان تسریع کننده بهبود زخم اپیزیوتومی استفاده کرد.