مقاله تاثیر محرک های شیمیایی بر بهبود جوانه زنی، حمایت و مقاوم سازی گونه .Bromus inermis Leyss تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک .Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران از صفحه ۵۶ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر محرک های شیمیایی بر بهبود جوانه زنی، حمایت و مقاوم سازی گونه .Bromus inermis Leyss تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک .Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتی
مقاله Thymus kotschyanus
مقاله جوانه زنی
مقاله محرک های شیمیایی
مقاله Bromus inermis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم می توانند تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی آللوپاتیکی قرار گیرند که در این صورت از سایر گیاهان و یا میکروارگانیزمها آزاد می شوند. در همین راستا به بررسی اثرات محرک های شیمیایی بر بهبود جوانه زنی و حمایت گونه Bromus inermis تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی پرداخته شد. تیمارها شامل پیش تیمار بذر با جیبرلیک اسید (۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام)، نیترات پتاسیم (۰٫۱، ۰٫۲ و ۰٫۳ درصد) و سالیسیلیک اسید (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) و ۵ غلظت (۰، ۵، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ میلی گرم در لیتر) از ترکیبات آللوپاتیک Thymus kotschyanus بود که بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت ترکیبات آللوپاتیک کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و اجزاء مختلف گیاهچه برای بذر پرایم و غیر پرایم معنی دار بود. اما میزان کاهش در بذر پرایم شده به مراتب کمتر از بذر غیر پرایم بود. به طوری که بطور متوسط پیش تیمار بذر در گونه مورد مطالعه توانست درصد و سرعت جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ها را بهبود بخشد. بطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که پاسخ این گونه به پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید مثبت بوده، به نحوی که می توان با تکنیک پیش تیمار بذر با تیمارهای فوق قبل از کاشت اثرات سوء ترکیبات آللوپاتیک Thymus kotschyanus را در مرحله جوانه زنی و استقرار از طریق افزایش سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه بطور معنی داری کاهش داد.