مقاله تاثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال مجدد
مقاله اندازه مخزن
مقاله برگزدایی
مقاله تنش خشکی
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اویسی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی سیدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی تاثیر محدودیت منبع بر عملکرد و شاخص های رشد ذرت دانه ای KSC704 در شرایط تنش خشکی در منطقه ورامین و در طی سال های زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ و ۱۳۸۸-۱۳۸۷، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. آبیاری در کرت های اصلی و ترکیب های تیماری مقدار و زمان برگزدایی به طور مشترک در کرت های فرعی قرار گرفتند. آبیاری مطلوب با رسیدن محتوای آب خاک به ۷۵% رطوبت قابل استفاده انجام گرفت و تنش خشکی در مراحل هشت برگی و ظهور گل آذین نرصورت پذیرفت. برگزدایی در ۵ سطح شاهد (عدم حذف برگ)، حذف ۱:۳ برگ های بوته در مرحله ۸ برگی، حذف ۲:۳ برگ های بوته در مرحله ۸ برگی، حذف ۱:۳ برگ های بوته در مرحله کاکل دهی و حذف ۲:۳ برگ های بوته در مرحله کاکل دهی انجام شد. نتایج نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب با تاخیر یا افزایش شدت برگزدایی سرعت رشد نسبی بطور معنی داری کاهش یافت در حالی که در شرایط تنش خشکی حتی حذف ۲:۳ برگ ها در مرحله کاکل دهی نتوانست. تحت شرایط تنش خشکی با قطع ۱:۳ برگ ها در مرحله کاکل دهی، عملکرد دانه نسبت به تیمار شاهد به میزان ۲۸%افزایش یافت. بنابراین برگزدایی نه تنها موجب کاهش قدرت منبع یا کارایی تولید بیوماس و فتوسنز جاری نشده است بلکه در شرایط تنش خشکی ماده خشک بیشتری به دانه اختصاص یافته است و شیب فشار اسمزی و هیدروستاتیک به علت فرآهمی آب و کاهش تعرق بعد از برگزدایی بهبود یافته است.