مقاله تاثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10 بر توان ایمنی و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های تولیدات دامی از صفحه ۷۷ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10 بر توان ایمنی و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدودیت غذایی
مقاله کوآنزیم Q10
مقاله سندرم آسیت
مقاله سیستم ایمنی
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ فر بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهیان هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات محدودیت ­ غذایی و همچنین استفاده از کوآنزیم  Q10در جیره جوجه های گوشتی بر کاهش مرگ و میر ناشی از آسیت و همچنین سیستم ایمنی این پرندگان، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش فاکتوریل با سه سطح محدودیت غذایی (صفر، ۱۰ و ۲۰ درصد اشتها) و دو سطح کوآنزیم  Q10(صفر و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خوراک) انجام شد. بدین منظور از ۶۰۰ قطعه جوجه گوشتی با ۵ تکرار و ۲۰ پرنده در هر تکرار استفاده گردید. طول دوره آزمایش شش هفته در نظر گرفته شد. محدودیت غذایی از سن ۱۴-۷ روزگی اعمال گردید. در طی این دوره تلفات مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که تلفات ناشی از آسیت بود در مورد هر یک از تیمار ها ثبت می­ گردید. نسبت وزن بطن راست به کل بطن ها، شمارش گلبول های قرمز و مقدار هماتوکریت و هموگلوبین به عنوان شاخص های بروز آسیت، و شمارش گلبول های سفید، درصد هتروفیل ها، لنفوسیت ها، نسبت هتروفیل به لنفوسیت و عیار پادتن علیه تزریق گلبول قرمز گوسفند به عنوان معیار پاسخ ایمنی اندازه گیری شدند. نسبت بطن راست به کل بطن ها، مقدار هماتوکریت، هموگلوبین و شمار گلبول های قرمز خون تحت تاثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم  Q10قرار نگرفت (P>0.05). محدودیت غذایی تاثیری بر تولید پادتن علیه SRBC نداشت (P>0.05)، اما کوآنزیم  Q10باعث ایجاد تفاوت معنی داری در پادتن علیه SRBC گردید به طوریکه اثرات آن تمایل به معنی دار شدن داشت (P<0.07). محدودیت غذایی و کوآنزیم  Q10اثر معنی ­داری بر ایمونوگلوبین G و M نداشت (P>0.05). گلبول های سفید، لنفوسیت ها و هتروفیل ­ها همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تاثیر محدودیت ­خوراکی و کوآنزیم  Q10قرار نگرفتند (P>0.05).