مقاله تاثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصتهای رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت گزارشگری مالی
مقاله نوسان پذیری بازده سهام
مقاله سیاست های تقسیم سود
مقاله فرصت های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رفیع سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فرصت های رشد و سیاست های تقسیم سود بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازدهی سهام در سطح بازار سرمایه ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل ۸۴ شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوسی با نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها داشته و افزایش آن منجر به کاهش نوسانات بازدهی سهام شرکت ها و به تبع آن کاهش ریسک شرکت هامی شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که فرصت های رشد اثر مستقیمی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام داشته و افزایش آن رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها را تشدید می کند. با این وجود یافته های این مطالعه گویای آن است که سیاست های تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها را به صورت معنی داری تحت تاثیر خود قرار نمی دهد.