مقاله تاثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیله فیل ماهی (H. huso) پرورشی بسته بندی شده به روش Sous Vide که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۹۹ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیله فیل ماهی (H. huso) پرورشی بسته بندی شده به روش Sous Vide
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز حسی
مقاله بسته بندی ماهی
مقاله آنالیز باکتریایی
مقاله بسته بندی Sous Vide
مقاله فیل ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیف زاده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: خانی پور علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پروژه با هدف بررسی مدت زمان ماندگاری فیل ماهی پرورشی بسته بندی شده به روش Sous vide در یخچال صورت گرفت و همچنین بررسی تاثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیل ماهی پرورشی بسته بندی شده، بررسی تغییرات میکروبی نمونه های آزمایشی طی مدت زمان نگهداری در دمای یخچال، حفظ امنیت میکروبی فرآورده طی مدت زمان نگهداری، بررسی باکتریهای عامل مسمومیت غذایی و فساد حسی در نمونه ها و افزایش کیفیت میکروبی فرآورده در قیاس با نمونه شاهد نیز انجام پذیرفت. فیله های ماهی با دو متد HTST (High temperature short time) و LTLT (low temperature long time) پاستوریزه شدند. فیله های پاستوریزه شده به مدت ۱۲ هفته در دمای ۲ درجه سلسیوس نگهداری شدند. باکتریهای Coliform، coli Escherichia، Serratia و Molds and Yeasts تا پایان مدت زمان نگهداری در نمونه های آزمایشی منفی بودند. تعداد total bacterial counts، bacteria Staphylococcus و Pseudomonas bacteria در نمونه های پاستوریزه شده به روش ۴٫۵۴, ۲٫۳۵, ۵٫۸۳) HTST log cfu/g) در مقایسه با روش LTLT 3.55, 2.02, 5.03) log cfu/g) افزایش نشان دادند. اما جذب نمک و pH در این نمونه ها (۷، ۶٫۱۹ درصد) در مقایسه با نمونه های پاستوریزه شده به روش ۶٫۲۷, ۸٫۵) LTLT درصد) کاهش نشان دادند. نمونه های پاستوریزه شده به روش HTST به مدت ۱۰ هفته و نمونه های پاستوریزه شده به روش LTLT به مدت ۱۲ هفته در یخچال از کیفیت مطلوبی برخوردار بودند. در آنالیز باکتریایی و شیمیایی بین نمونه های آزمایشی پاستوریزه شده به روش LTLT با روش HTST تفاوت معنی دار مشاهده نشد (p>0.05).