مقاله تاثیر مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان سرکوبی
مقاله تراکم ماش سبز
مقاله وزن خشک علف های هرز
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مقدم مجید
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی آیدین
جناب آقای / سرکار خانم: درویشی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: اسفینی فراهانی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزخانی سیامک
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کیارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا در آمد. فاکتور های آزمایشی شامل زمان سرکوبی ماش سبز در چهار سطح (در مرحله ۴، ۶، ۸ و ۱۰ برگی ذرت) به همراه شاهد در دو سطح بدون کنترل علف هرز و با کنترل علف هرز به عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت ماش در سه سطح (۵۰%، ۱۰۰% و ۱۵۰% افزایش تراکم متعارف) به عنوان فاکتور فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر زمان های مختلف سرکوبی ماش سبز بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه ذرت و تراکم و وزن خشک علف های هرز دارای اختلاف معنی داری در سطح یک درصد بود. همچنین اثر تراکم های مختلف ماش سبز بر عملکرد دانه، شاخص برداشت ذرت، تراکم و وزن خشک علف های هرز دارای اختلاف معنی داری در سطح یک درصد بود، ولی بر عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانه ذرت اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل زمان های مختلف سرکوبی ماش سبز و تراکم های مختلف آن نیز بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت و وزن خشک علف های هرز در سطح یک درصد و تراکم علف های هرز در سطح پنج درصد، دارای اختلاف معنی داری بود. بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله ۸ برگی ذرت و تراکم ۵۰% ماش سبز، با میانگین ۱۰۳۴۲٫۱۶ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و تراکم ۱۵۰% ماش سبز، با میانگین ۴۶۷۴٫۵۷ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین میزان وزن خشک علف های هرز در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله ۸ برگی ذرت و تراکم ۱۵۰% ماش سبز، با میانگین ۵۸٫۵۵ گرم در مترمربع و بیشترین میزان وزن خشک علف های هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و ۵۰% افزایش تراکم متعارف کاشت ماش سبز، با میانگین ۱۶۲٫۱۵ بوته در مترمربع به دست آمد. کمترین میزان تراکم علف های هرز در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله ۸ برگی ذرت و تراکم ۱۵۰% ماش سبز، با میانگین ۲۴٫۵۰ گرم در مترمربع و بیشترین میزان تراکم علف های هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و ۵۰% افزایش تراکم متعارف کاشت ماش سبز، با میانگین ۷۹٫۵۰ بوته در مترمربع به دست آمد.