مقاله تاثیر ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت خون بازیکنان فوتسال دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت خون بازیکنان فوتسال دختر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ ورزشی
مقاله فوتسال
مقاله مونوسیت
مقاله لنفوسیت
مقاله دختران فوتسالیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: عارفی نیا سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش بررسی تاثیر ماساژ ورزشی پس از یک جلسه تمرین شدید بر غلظت لنفوسیت و مونوسیت خون دختران فوتسالیست بود.
روش: ۵ بازیکن از تیم بزرگسالان و ۱۳ بازیکن از تیم جوانان بانوان ذوب آهن، با میانگین سن ۵±۲۱ سال، وزن ۶۰٫۵±۵ کیلوگرم و قد ۵±۶۷ سانتی متر به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرینی ۴۰ دقیقه ای بیشینه در گروه ها اجرا شد. سپس گروه کنترل ۲۰ دقیقه استراحت غیرفعال و گروه تجربی ۲۰ دقیقه ماساژ ورزشی داشت. جمع آوری نمونه های خونی، قبل، بعد از فعالیت و ۲۰ دقیقه پس از مداخله صورت گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین لنفوسیت دو گروه (P=0.393) وجود نداشت با این وجود غلظت مونوسیت گروه ماساژ (P=0.086) افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود.
نتیجه گیری: ماساژ ورزشی به عنوان تکنیک بازگشت غیرفعال بعد از پروتکل تمرینی با شدت بالا، تا حدودی باعث افزایش غلظت مونوسیت ها می شود.