مقاله تاثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جودو
مقاله استقامت قدرتی
مقاله دینامومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قایینی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی وطنی داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جودو، بخش اعظمی از زمان مبارزه صرف «گرفتن» حریف، یعنی شرط اول اجرای فن می شود. لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ماساژ موضعی روی استقامت قدرتی پنجه جودوکاران بود. بدین منظور، یک گروه ده نفره از جودوکاران به طور داوطلبی با فاصله زمانی یک هفته برای دو جلسه در مطالعات شرکت داشتند. پروتکل تمرینی شامل دینامومتری پنجه دست برتر در تناوبات تمرینی و استراحتی ده ثانیه ای به مدت ۱۲۰ ثانیه در سه سری بود. روش ریکاوری فواصل استراحت دو دقیقه ای بین سری ها، در بار اول ماساژ موضعی و در بار دوم، استراحت بدون ماساژ بود. عملیات آماری از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام گردید (P<0.05). یافته ها نشان دادند که معناداری تفاوت های مشاهده شده بین نتایج دینامومتری پنجه در فعالیت سریالی، با هر دو روش ریکاوری از الگوی مشابهی تبعیت می کنند. بر طبق این یافته ها، در تناوبات استراحتی کوتاه مدت، مداخله با ماساژ موضعی برای تحقق بازگشت به حالت اولیه سریع تر ضرورتی ندارد. به ویژه اگر، این دخالت توسط اشخاصی انجام شود که با فنون ماساژ آگاهی ندارند و خطر انحراف جریان ریکاوری از مسیر طبیعی موثرتر موجود باشد.