مقاله تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش میزان درد زایمان در مرحله فعال زایمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش پرستاری از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش میزان درد زایمان در مرحله فعال زایمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ درمانی
مقاله درد زایمان
مقاله زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زایمان یکی از دردناک ترین تجارب زنان است و کاهش آن از اهداف مهم مراقبت های پرستاری می باشد. از سوی دیگر، ماساژ با تحریک تارهای عصبی قطور و تحریک موضعی آندورفین ها مانع انتقال درد می گردد، لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش میزان درد زایمان در مرحله فعال زایمان در زنان نخست زا بود.
روش: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک سوکور است که بر روی ۳۰ نفر از زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان حافظ شیراز انجام شد. آزمودنی ها داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون ماساژ از دیلاتاسیون ۴ – ۳ تا ۱۰ – ۸ سانتی متری به صورت ۱۰ دقیقه ماساژ و ۱۰ دقیقه استراحت انجام گرفت و گروه کنترل در این مدت تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت. به منظور سنجش درد از مقیاس ارزیابی تغییرات رفتاری در برابر درد (PBI) و مقیاس بصری درد (VAS) استفاده شد و نتایج با استفاده از آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی توکی ارزیابی آماری گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که نمره شدت بصری احساس درد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در دیلاتاسیون های ۴ – ۳ سانتی متر (p<0.01)، ۷ – ۵ سانتی متری (p<0.001) و 8 – 10 سانتی متری (p<0.05) کاهش معناداری دارد.
نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل آماری نتایج بیانگر کاهش احساس درد در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل بود که احتمالا ماساژ از طریق تعدیل مسیرهای انتقال درد باعث کاهش شدت درد می گردد.