مقاله تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ درمانی
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله زنان معتاد زندانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفامند عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کهریزسنگی غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر ماساژ درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان معتاد زندانی شهرستان اصفهان بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد است. آزمودنی های این تحقیق را ۳۰ نفر از زنان معتاد زندان مرکزی اصفهان را تشکیل می دادند که بصورت تصادفی در دو گروه تجربی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی در جلسات ماساژ درمانی به مدت ۸ هفته (۳ جلسه در هفته) هر جلسه ۳۰ دقیقه، شرکت کردند، در حالی که برای گروه کنترل فقط ۳ جلسه در هفته جلسات مذاکره و بحث در مورد مسائل روزمره انجام شد. در ابتدا و پایان دوره مداخله، نمرات اضطراب و افسردگی آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه Beck ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس در سطح کمتر از ۰٫۵ تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: پس از کنترل نمرات پیش آزمون اضطراب و افسردگی، هشت هفته ماساژ درمانی اثر معناداری بر سطوح اضطراب (Partial h2=0.921، P<0.001) و افسردگی (Partial h2=0.881، P<0.001) زنان معتاد در مقایسه با گروه کنترل داشت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ماساژ درمانی به عنوان یکی از مدالیته های درمانی می تواند نقش بسزایی در بهبود علایم اضطرب و افسردگی زنان معتاد زندانی را ایفا کند.