مقاله تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه اله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه اله شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله رفلکسولوژی پا
مقاله درد
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم زاده مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: جلال الدینی عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی امین مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلجه مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمردرد یکی از مشکلات جوامع مختلف است. کمردرد اثرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی به جا می گذارد. لذا از روش های مختلفی جهت تسکین آن استفاده می گردد. رفلکسولوژی پا سبب کاهش درد می شود. لذا پژوهشی به منظور تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد صورت گرفت.
مواد و روش ها: یک مطالعه نیمه تجربی و سه گروهه بر روی ۱۵۰ مرد مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه اله تهران انجام شد. نمونه ها ابتدا بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و سپس به صورت تخصیص تصادفی در یکی از سه گروه (انجام رفلکسولوژی پا در نقطه واقعی به مدت سه جلسه یک هفته در میان)، شاهد (بدون مداخله) و پلاسبو (انجام رفلکسولوژی پا با فشار کم در همه نقاط به مدت سه جلسه یک هفته در میان) قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فرم کوتاه شده مک گیل و مقیاس دیداری درد جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از  SPSS18 و آزمون های کای اسکوئر و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه انجام گرفت.
یافته ها: نتایج مطالعه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد، بین سه گروه پس از مداخله، میزان درد کاهش یافت (p<0.001). به عبارتی، ماساژ بازتابی پا سبب کاهش میزان درد در بیماران مبتلا به کمردرد شد.
نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش رفلکسولوژی پا در کاهش درد در بیماران مبتلا به کمردرد موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود پرستاران از رفلکسولوژی پا جهت کاهش درد در بیماران مبتلا به کمردرد استفاده کنند.