مقاله تاثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ استروک سطحی بر شدت درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ استروک سطحی
مقاله درد
مقاله خستگی
مقاله جراحی پیوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان کبری
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: نظری عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: درد و خستگی از مشکلات شایع بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر می باشد هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر شدت درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده، تعداد ۷۲ نفر بیمار تحت عمل جراحی قرارگرفته عروق کرونر دربیمارستان شهید چمران شهر اصفهان، انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. بیماران گروه مداخله (۳۶ نفر) ماساژ استروک سطحی در روزهای ۳ تا ۶ بعد از عمل جراحی دریافت کردند و بیماران گروه شاهد تنها مراقبت های روتین را دریافت نمودند. متغیرهای درد و خستگی قبل و بعد از مداخله در روزهای اول، دوم، سوم و چهارم با استفاده از مقیاس قیاسی دیداری ثبت شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین درد در دو گروه مداخله و شاهد بعد از انجام مداخله وجود داشته است (P<0.001)؛ بطوریکه کاهش میانگین شدت درد و خستگی از روز اول تا چهارم بعد از عمل در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود.
نتیجه گیری: استفاده از ماساژ استروک سطحی می تواند باعث کاهش درد و خستگی بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شود و با توجه به سادگی و کم هزینه بودن این روش، شاید بتواند به عنوان مکمل مناسبی برای دارودرمانی و مداخلات بعد از عمل در این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.