مقاله تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در طب مکمل از صفحه ۵۴ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لمس درمانی
مقاله اضطراب
مقاله سندرم روده تحریک پذیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یاریاری فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم روده تحریک پذیر شایع ترین اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که عوامل روان شناختی در سبب شناسی و تشدید علایم آن نقش مهمی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر لمس درمانی بر اضطراب حالت و صفت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام شد.
مواد و روش ها: روش این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ۲۴ نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی مرتبط با سندرم روده تحریک پذیر که برای هر دو گروه تجویز شد، چهار جلسه (هفته ای یک جلسه) تحت لمس درمانی نیز قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه اضطراب حالت – صفت اسپیل برگر بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه مداخله و کنترل در اضطراب حالت تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی لمس درمانی اضطراب حالت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر را به صورت معناداری کاهش داد. همچنین علیرغم اینکه لمس درمانی در این پژوهش باعث کاهش اضطراب صفت بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شد، اما این کاهش از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند نقطه شروعی برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه و در صورت تایید، استفاده از لمس درمانی برای کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر باشد.