مقاله تاثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۵۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر لجن پتروشیمی تبریز بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در یک خاک لوم آهکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال املاح
مقاله مدل CDE
مقاله مدل MIM
مقاله لجن پتروشیمی
مقاله خاک منطقه نیمه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری شکراله
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاالدینی اسما
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی فریبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسیرهای جریان ترجیحی باعث اتلاف مقادیر قابل توجهی از عناصر غذایی از ناحیه ریشه می گردند. اهداف تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر لجن پتروشیمی بر جریان ترجیحی و پارامترهای انتقال بروماید در مدل های انتقال – انتشار (CDE) و روان ساکن (MIM) در یک خاک لوم آهکی بود. خاک مورد مطالعه از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی و لجن از مجتمع پتروشیمی تبریز تهیه گردید. مقادیر مصرفی لجن شامل صفر (شاهد)، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ تن در هکتار بودند. مقادیر لجن پس از هوا خشک کردن با خاک هوا خشک مخلوط و در لوله های پولیکا (ارتفاع ۲۵ و قطر ۱۵ سانتی متر) پر گردیدند سپس در گلخانه با دمای ۲۲±۴ Co و در رطوبت ۷۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت مزرعه به مدت ۶ ماه نگهداری شدند. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) و منحنی های رخنه (BTC) بروماید در ستون های خاک در انتهای ماه ششم اندازه گیری شدند. ضریب انتشارپذیری (l) در مدل های CDE وMIM ، رطوبت ساکن (qim) و ضریب تبادل بروماید (a) در مدل MIM از طریق برازش داده های ) BTCزمان و غلظت نسبی بروماید) به مدل های مذکور با استفاده از نرم افزار HYDRUS-1D برآورد گردیدند. کلیه مقادیر لجن در مقایسه با شاهد به طور معنی دار Ks را به میزان ۵۵ تا ۶۷ درصد کاهش و زمان رخنه بروماید را به میزان ۶۰٫۳ تا ۸۳٫۲ درصد افزایش دادند. ضریب انتشارپذیری (l) در هر دو مدلCDE و MIM فقط در تیمار ۵۰ تن لجن در هر هکتار به طور معنی دار نسبت به شاهد افزایش یافت. مقادیر لجن نتوانستند اثر معنی داری بر پارامترهای qim و a داشته باشند. در مجموع، لجن پتروشیمی باعث کنترل جریان ترجیحی بروماید در یک خاک منتخب از منطقه نیمه خشک گردید.