مقاله تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک، هیومیک اسید و پلیمر سوپر جاذب بر جذب و پالایش کادمیوم توسط یونجه یکساله (.Medicago scutellata L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۷۳ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک، هیومیک اسید و پلیمر سوپر جاذب بر جذب و پالایش کادمیوم توسط یونجه یکساله (.Medicago scutellata L)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب کادمیوم
مقاله هیومیک اسید
مقاله گیاه پالایی
مقاله یونجه یکساله
مقاله میکوریزا
مقاله باکتری محرک رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال ۱۳۸۸ در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) در چهار تکرار انجام شد. املع اول در این تحقیق سطوح فلز سنگین کادمیوم در سه سطح شامل (۸۰ – ۴۰ – صفر میلی گرم در کیلوگرم خاک کلرید کادمیوم (CdCl2) و عامل دوم ترکیبات تیماری شامل کاربرد باکتری های محرک رشد، قارچ میکوریزا، هیومیک اسید و پلیمر سوپرجاذب به صورت جداگانه و توام در شانزده سطح بود. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش غلظت کادمیوم در خاک میزان تجمع کادمیوم در اندام هوایی، ریشه و همچنین کادمیوم قابل دسترس خاک افزایش یافت. با توجه به اثر متقابل عامل های آزمایش مشاهده شد که کاربرد پلیمر نانو سوپر جاذب+کاربرد باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و سودوموناس+کاربرد هیومیک اسید و کاربرد پلیمر نانو سوپر جاذب+کاربرد قارچ میکوریزا+کاربرد هیومیک اسید و نیز کاربرد باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و سودوموناس+کاربرد قارچ میکوریزا+کاربرد هیومیک اسید، b15 (کاربرد پلیمر نانو سوپرجاذب+کاربرد باکتری های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و سودوموناس+کاربرد قارچ میکوریزا+کاربرد هیومیک اسید) دارای بیشترین میزان تجمع کادمیوم در اندام هوایی بودند، به طوری که در تیمارهای فوق میزان این عنصر در اندام هوایی حدود ۶۲% بیشتر از تیمار شاهد بود. همچنین کاربرد توام باکتری های محرک رشد، قارچ میکوریزا و پلیمر سوپرجاذب بیشترین میزان کادمیوم را توسط اندام ریشه ای جذب کرده بود که این میزان حدود ۴۲٫۳% بیشتر از تیمار شاهد بود. مصرف توام کودهای بیولوژیک، هیومیک اسید و پلیمر سوپرجاذب باعث افزایش فاکتور انتقال (TF) کادمیوم از ریشه به اندام هوایی و همچنین باعث افزایش استخراج گیاهی (AF) و ضریب استخراج فلز سنگین (EC) در گونه مورد مطالعه شد.