مقاله تاثیر کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر کاربرد باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در استان مرکزی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله فسفات
مقاله باکتری
مقاله عملکرد غده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بیات ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالوندی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر باکتری های آزاد کننده فسفر و محلول پاشی با سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، آزمایشی به صورت اسپیلت فاکتوریل در سه تکرار در منطقه توره از توابع شهرستان سربند واقع در ۴۵ کیلومتری اراک، در بهار سال زراعی ۸۸-۸۹ اجرا شد. تیمارها شامل دو رقم سیب زمینی اگریا و مارکیز، تیمار محلولپاشی با سولفات روی در دو سطح با و بدون محلولپاشی و تیمار فسفر شامل مصرف فسفر در چهار سطح شامل صرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل بر اساس آزمون خاک(P1) ،۱۰۰ (P2)  کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و باکتری های آزاد کننده فسفر،(P3)  مصرف باکتری های محلول کننده فسفر به تنهایی(P4 مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و اضافه کردن باکتری های محلول کننده فسفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین ارقام مورد استفاده در این بررسی از نظر عملکرد بیوماس، ارتفاع بوته، تعدا غده در بوته و عملکرد غده ها تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که رقم مارکیز در تمام صفات مورد بررسی در این تحقیق حائز برتری معنی داری نسبت به رقم شاهد یا اگریا بود. در تمام موارد با اضافه کردن کود باکتریایی حل کننده فسفر با کود شیمیایی عملکرد صفات ارتقاء نشان داد. رقم مارکیز حساسیت بیشتری نسبت به رقم اگریا به فراهمی فسفر از خود نشان داد به طوری که با کمبود فسفر وزن خشک غده های آن از ۸۱ گرم به ۵۱ گرم کاهش یافت. این تغییرات برای رقم اگریا از ۶۶ به ۵۴ گرم بود.