مقاله تاثیر قارچ کش کربوکسین تیرام (Carboxin Thiram) بر رابطه همزیستی قارچ های میکوریزا – آربسکولار با گیاه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی خاک از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر قارچ کش کربوکسین تیرام (Carboxin Thiram) بر رابطه همزیستی قارچ های میکوریزا – آربسکولار با گیاه گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود زیستی
مقاله کلنیزاسیون ریشه
مقاله گندم رقم چمران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیلی زاد اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: وندیوسفی جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودهای بیولوژیک علاوه بر اثرات مثبت که بر حاصلخیزی پایدار خاک دارد، از جنبه های اقتصادی و زیست محیطی نیز مثمرثمر واقع شده و می توانند به عنوان جایگزین مناسب و مطلوب برای تمامی یا حداقل بخشی از کودهای شیمیایی باشند. از مهمترین انواع کودهای بیولوژیک می توان به قارچ های آربوسکولار میکوریزی اشاره کرد. با توجه به گستردگی استفاده از قارچ کش Carboxin Thiram برای کنترل عوامل بیماریزای قارچی در کشت گندم و به منظور تعیین میزان تاثیر این قارچ کش در برقراری رابطه همزیستی گیاه گندم با گونه های مختلف قارچ های میکوریز آربسکولار، این پروژه طراحی و اجراء گردید. با انجام آزمون گلخانه ای، تاثیر قارچ کش Carboxin Thiram در دو سطح مصرف (به میزان دو در هزار) و عدم مصرف بر همزیستی شش گونه از قارچ های میکوریزی (Glomus clarum Glomus caledonium، Glomus mosseae، sp Glomus، Glomus geosporum، Glomus versiforme) بر شاخص های رشد گیاه گندم رقم چمران و همچنین بر روی تعداد اسپور و درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه با این قارچ ها بررسی گر دید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از این قارچ کش به صورت بذرمال تاثیر معنی داری در هیچ یک از اجزاء عملکردی گیاه در بر نداشت. تلقیح با قارچ میکوریز و استفاده از Carboxin Thiram تعداد اسپور (p<0.01) و درصد کلونیزاسیون ریشه (p<0.05) را به طور معنی داری افزایش داد. بیشترین تعداد اسپور تولیدی در همزیستی قارچ Glomusgeosporum و در سطح استفاده از Carboxin Thiram با ۳۴٫۳۷ اسپور به ازاء هر گرم خاک و کمترین میزان در قارچ G.clarum با ۵ اسپور در هر گرم خاک مشاهده شد. نتیجه کلی حاصل از این پژوهش حاکی از عدم تاثیر منفی بکارگیری بذور گندم حاوی قارچ کش Carboxin Thiram در برقراری رابطه همزیستی میکوریزی با گونه های مورد استفاده در این تحقیق می باشد.