مقاله تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علف کش متری بوزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روی رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک در گیاه کدوی خورشتی تحت سمیت علف کش متری بوزین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکوریز
مقاله قند کل
مقاله کلروفیل
مقاله متری بوزین
مقاله کدوی خورشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل نژادخیاوی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: خارا جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای کنترل علف های هرز در مزارع صیفی جات از علف کش های مختلف و به ویژه متری بوزین استفاده می شود. این مواد می توانند اثرات نامطلوبی را روی خود محصول به جای بگذارند. به منظور ارزیابی تاثیرات همزیستی میکوریزی بر سمیت علف کش متری بوزین در گیاه کدوی خورشتی، آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۴ سطح غلظت این علف کش (صفر، ۰٫۰۰۲، ۰٫۰۰۵ و ۰٫۰۲ گرم بر لیتر) و با دو تیمار میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum و غیرمیکوریزی در ۳ تکرار انجام شد. افزایش غلظت متری بوزین باعث کاهش وزن خشک، رنگیزه های فتوسنتزی (شامل کلروفیل a و b)، پروتئین کل و مقدار قندهای محلول در ریشه و اندام هوایی گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی در غلظت های بالا شد که این کاهش در گیاهان میکوریزی کمتر از گیاهان شاهد بود. همچنین، با افزایش غلظت علف کش مقدار پرولین در گیاهان میکوریزی و شاهد نیز افزایش یافت؛ اما این افزایش در گیاهان میکوریزی بالاتر بود. نتایج به طور کلی نمایانگر بهبود شرایط فیزیولوژیک گیاهان کدو تحت سمیت متری بوزین در اثر همزیستی میکوریزی با قارچ فوق می باشد.