مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مهارت های دانش آموزان سال سوم متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مهارت های دانش آموزان سال سوم متوسطه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله اثربخشی
مقاله دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دایی زاده حسین جان
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح وحید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده بابک
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها شده و پیدایی صور نوین ارتباط، شبکه های بزرگ اطلاعاتی و ارتباطی زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است، فضاهایی بدون مرز که روابط، ابعاد و مهارت های اجتماعی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان نکا به روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل ۱۴۰۰ نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ۳۰۲ نفر به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ۴۰ سوالی محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت بوده که پس از تایید روایی آن با نظر متخصصان، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ ۰٫۸۷ محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t یک گروهی و t مستقل و نرم افزار SPPS انجام شد. یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مهارت های اجتماعی (برقراری ارتباط، تفکر انتقادی، توانایی تصمیم گیری، حل مساله، مشارکت و همکاری) دانش آموزان سال سوم متوسطه در حد زیاد اثرگذار بوده است. این اثرگذاری در بین دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی یکسان بوده است، اما اثربخشی آن در بین دانش آموزان پسر بیشتر از دانش آموزان دختر بوده است.