مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۸ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله خودکارآمدی
مقاله عملکردتحصیلی
مقاله کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: زندی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سیدبهاءالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی می پردازد. روش پژوهش علی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در مقطع کارشناسی به تحصیل مشغول بودند، می باشد که با روش نمونه گیری طبقه ای (۵۴۳ زن و ۳۶۵ مرد) انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه آزمون کار آفرینی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران می باشد و در متغیر عملکرد تحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از دو سطح توصیفی (میانگین، میانه، انحراف استاندارد و …) و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس تاثیر ICT به طور کلی (به طور هم زمان) بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی، و کارآفرینی در سطح ۰۱٫ و به تفکیک در مردان و زنان نیز در سطح ۰٫۰۱ معنی دار می باشد.
نتیجه: با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها، تاثیر
ICT بر خودکارآمدی، عملکرد تحصیلی و کارآفرینی در دانشجویان تایید گردید.