مقاله تاثیر فعالیت کوتاه مدت بر حافظه، یادگیری و فعالیت حرکت موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت کوتاه مدت بر حافظه، یادگیری و فعالیت حرکت موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت حرکتی
مقاله حافظه فضایی
مقاله یادگیری
مقاله رت
مقاله تریدمیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقه الاسلامی علی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عرب عامری الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ناموراصل نبی اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش عملکرد شناختی و حرکتی از اهداف مهم است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دویدن روی تریدمیل بر یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت های نر بود. به این منظور ۲۴ رت نر سالم از نژاد آلبینو- ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل و فعالیت قرار گرفتند. رت های گروه فعالیت، به مدت یک هفته به فعالیت شدید (دویدن روی تریدمیل) پرداختند. پس از پایان دوره فعالیت، آزمون های ماز آبی موریس و open-field، به ترتیب برای سنجش یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت ها استفاده شد. شاخص های مدت زمان تاخیر و مسافت طی شده تا پیدا کردن سکی پنهان برای سنجش یادگیری و حافظه فضایی و شاخص های مسافت طی شده، مدت زمان حرکت و سرعت حرکت برای سنجش فعالیت حرکتی رت ها استفاده شد. برای توصیف آماری متغیرهای تحقیق از میانگین و خطای معیار میانگین (SEM±M) و برای تحلیل استنباطی داده ها در روزهای اکتساب از آنالیز واریانس مرکب (۲: گروه×۳: روزهای اکتساب) و t مستقل استفاده شد. در عملکرد شناختی، گروه فعالیت در آزمون های اکتساب (شاخص های مسافت طی شده برای یافتن سکو (۶٫۵۷۸=۴۴ و F2، P=0.003) و مدت زمان تاخیر در یافتن سکو (F2,44=10.550، P=0.000) و در آزمون بدون سکو (probe) شاخص زمان سپری شده در ربع هدف (۲٫۵۳۴=t22، P=0.019) و در یادداری شاخص مسافت طی شده برای یافتن سکو (۲٫۶۵۱=t22، P=0.015) بطور معنی داری بهتر بودند، ولی در شاخص های فعالیت حرکتی، دو گروه تفاوت معنی داری نشان ندادند. یافته ها نشان داد که یک دوره فعالیت کوتاه مدت به طور معنی داری موجب بهبود یادگیری فضایی می شود، ولی بر فعالیت حرکتی رت های نر اثر معنی داری ندارد.