مقاله تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل مردان سالم فعال دانشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۹۹ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات شبانه روزی مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل مردان سالم فعال دانشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالون دی آلدئید
مقاله پروتئین کربونیل
مقاله ریتم شبانه روزی
مقاله فعالیت ورزشی هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: گایینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوخصلت سعید
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: طرماحی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: تغییرات شبانه روزی اکسیدان ها موضوعی است که تحقیقات زیادی درباره آن ها انجام نشده است و نتایج تحقیقات موجود نیز درباره آن ها متناقض می باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی درمانده ساز بر تغییرات شبانه روزی مالون دی آلدئید (MDA) و پروتئین کربونیل (PC) مردان سالم و فعال با خواب شبانه طبیعی می باشد.
مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. به همین منظور ۱۰ دانشجوی فعال با میانگین و انحراف استاندارد سن: ۲۳٫۲±۲٫۵۷ سال، قد: ۱۷۴٫۵±۶٫۳۵، وزن: ۶۵٫۹±۴٫۵ کیلوگرم به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و برای یکسان سازی به مدت دو هفته برنامه خواب – بیدار و برنامه غذایی ارائه شده توسط محقق را دنبال کردند. از شب قبل شروع نمونه گیری به مدت ۴۸ ساعت آزمودنی ها در شرایط تحت کنترل محقق قرار گرفتند و خواب – بیداری و برنامه غذایی آن ها بدقت کنترل شد. نمونه گیری از آزمودنی ها در دو شرایط کنترل و بعد از فعالیت ورزشی (تجربی) به فاصله یک هفته از یکدیگر انجام شد. خون گیری به میزان ۴ میلی لیتر از هر دو گروه در ۶ وهله و در فواصل زمانی ۴ ساعته به مدت ۲۴ ساعت از ورید بازویی انجام شد. اولین مرحله خون گیری در گروه کنترل از ساعت ۱۲ و برای گروه تجربی بعد از فعالیت ورزشی و از ساعت ۲۰ آغاز شد. برای اندازه گیری میزان مالون دی آلدئید و پروتئین کربونیل از روش رنگ سنجی شیمیایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. سطح معنی داری فرضیات (a=0.05) در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج تحلیل آماری با تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، تغییرات شبانه روزی معنی داری را در عامل MDA در گروه کنترل (P= 0.014) و تجربی (P= 0.008) نشان داد. اما در عامل PC در دو گروه تغییرات معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد ارگانیسم در اوایل صبح بیشتر در معرض استرس اکسایشی قرار می گیرد و فعالیت ورزشی می تواند ریتم شبانه روزی اکسیدان ها را تغییر دهد.