مقاله تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با شدت های گوناگون بر محور GH/IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با شدت های گوناگون بر محور GH/IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش مقاومتی دایره ای
مقاله GH ،IGF-I
مقاله دانشجویان مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری نیاکی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای کوتاه مدت بر محور ترشحی GH/IGF-I در دانشجویان مرد سالم است. ۲۷ دانشجوی مرد با میانگین و انحراف استاندارد سن ۲۱٫۴۰±۱٫۷۸ سال، قد ۱٫۷۲±۰٫۴۵ سانتی متر و وزن ۶۸٫۸۵±۵٫۳۹ کیلوگرم انتخاب و به صورت تصادفی ساده به سه گروه ۹ نفری فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای با شدت های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد ۱RM تقسیم شدند. برنامه مقاومتی دایره ای شامل ۱۰ مرحله بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون های ANOVA یک سویه و t زوجی و نرم افزار SPSS انجام گرفت. فعالیت ورزشی مقاومتی دایره ای در همه شدت ها تاثیر معنی داری بر GH داشت. همچنین برنامه مقاومتی با شدت ۴۰ درصد بر IGF-I تاثیر معنی داری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد شدت یک جلسه ورزش مقاومتی دایره ای می تواند تاثیرات فزاینده و متفاوتی بر GH وIGH-I  داشته باشد.