مقاله تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان با اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان با اضافه وزن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت مقاومتی دایره ای
مقاله اسید چرب آزاد
مقاله گلیسرول
مقاله مالونیل کوآنزیم A
مقاله انسولین
مقاله اکسیداسیون سوبستراها
مقاله لیپولیز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: باسامی مینو
جناب آقای / سرکار خانم: کلاهدوزی سرکوت
جناب آقای / سرکار خانم: کریم نیا صاحب وفا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت مقاومتی دایره ای بر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات طی فعالیت استقامتی در مردان دارای اضافه وزن بود.
مواد و روش ها: ۱۰ مرد دارای اضافه وزن با میانگین سنی ۴٫۸±۲۸٫۸ سال، نمایه توده بدن ۱٫۴±۲۸٫۲ کیلوگرم بر متر مربع و بیشینه اکسیژن مصرفی ۳٫۷±۲۳٫۳ میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقه، ۲ جلسه فعالیت را انجام دادند: ۱) فعالیت استقامتی (E)، ۲) فعالیت مقاومتی دایره ای و به دنبال آن فعالیت استقامتی .(RE) فعالیت مقاومتی دایره ای شامل ۶ ایستگاه، ۳ نوبت با شدت ۵۰% یک تکرار بیشینه (-RM1) به مدت ۲۱ دقیقه فعالیت، و استقامتی شامل ۳۰ دقیقه با شدت ۶۰% بیشینه اکسیژن مصرفی روی دوچرخه کارسنج بود. گازهای تنفسی در شرایط استراحت، قبل و طی فعالیت استقامتی برای محاسبه اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات جمع آوری شد. نمونه های خون سیاهرگی در شرایط استراحت، قبل و بلافاصله بعد از فعالیت استقامتی گرفته شد، و برای تحلیل گلوکز، انسولین، مالونیل کوآنزیم A، اسید چرب آزاد و گلیسرول مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: غلظت گلیسرول پلاسما طی فعالیت استقامتی در جلسه%۵۳ RE ، و در جلسه %۴۶ E نسبت به حالت استراحت افزایش پیدا کرد (P<0.001). غلظت گلوکز پلاسما قبل از فعالیت استقامتی در جلسهRE  بیشتر از جلسه بود (P<0.001). در جلسه RE، اگرچه اکسیداسیون چربی طی ۳۰ دقیقه فعالیت استقامتی (ارزش میانگین) بیشتر از جلسهE بود، اما اختلاف معنی داری بین ۲ جلسه وجود نداشت (P>0.05). هم چنین، اختلاف معنی داری در فاکتورهای اسید چرب آزاد، انسولین، مالونیل کوآنزیم A و اکسیداسیون کربوهیدرات بین ۲ جلسه مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: فعالیت مقاومتی دایره ای در مردان دارای اضافه وزن، موجب افزایش لیپولیز طی فعالیت استقامتی می گردد.