مقاله تاثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۴۲ تا ۵۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت جسمانی بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت جسمانی
مقاله آمادگی کارکردی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بیماری پارکینسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده هروی صدفناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری پارکینسون (PD) دومین بیماری رایج مخرب سیستم عصبی مرکزی و یکی از علل شایع ناتواتی در سالمندان است. این مطالعه تاثیر ۱۰ هفته فعالیت های جسمانی کارکردی را بر آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به پارکینسون بررسی کرده است.
روش کار: این مطالعه در سال ۱۳۹۲ و به روش نیمه تجربی از نوع کاربردی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. تعداد ۲۰ زن و ۲۰ مرد مبتلا به پارکینسون ایدیوپاتیک خفیف تا متوسط، در دامنه سنی ۷۵-۵۵ سال بطور تصادفی در گروههای کنترل و تجربی قرار گرفتند. قبل از اجرای تمرینات، سطح و شدت بیماری، وضعیت ذهنی، آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب با استفاده از مقیاس UPDRS و H&Y، پرسشنامه MMSE، آزمون FFT، پرشسنامه PDQL جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون مانوا، آنوا و آزمونهای تی تست) در نرم افزار SPSS و در سطح (p<0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین نمرات آمادگی کارکردی (p=0.99) و کیفیت زندگی p=0.87افراد در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود نداشت در حالیکه در پس آزمون بین نمرات آمادگی کارکردی (p=0.00)و کیفیت زندگی (p=0.01) تفاوت معناداری در گروه تجربی دیده شد.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نقش فعالیت های کارکردی در بهبود آمادگی کارکردی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون را نشان می دهد. این تمرینات به طرز مثبتی در استقلال این افراد جهت انجام تکالیف روزانه و بهره مندی از زندگی بهتر، موثر است.