مقاله تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانش و تندرستی از صفحه ۵۱ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت فیزیکی منظم
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بای پس عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مسلک پاک معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شهیاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیماری های مزمن ازجمله بیماری های قلبی، دارای اثرات نامطلوب بر روی عملکرد فیزیکی، روانی، اجتماعی و به طور کلی کیفیت زندگی بیماران مبتلا می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر فعالیت بدنی منظم در منزل بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای بر روی بیمارانی که تحت جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) قرار گرفته بودند، انجام شد. ۵۸ بیمار از مرکز آموزشی – درمانی سیدالشهدای شهر ارومیه به صورت تصادفی انتخاب و سپس به روش تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مک نیو جمع آوری گردید. بیماران گروه مداخله حداقل هر نفر در سه جلسه تحت آموزش ورزش های ترکیبی قرار گرفتند و این ورزش ها را به مدت ۱۲ هفته در منزل انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، من ویتنی و ویلکاکسون انجام شده است.
نتایج: یافته های مطالعه نشان دهنده ارتقاء کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله در ابعاد جسمی، عاطفی، اجتماعی بعد از انجام فعالیت فیزیکی منظم در منزل نسبت به قبل از مداخله بود (P<0.001). همچنین میانگین نمره کیفیت زندگی و کلیه ابعاد آن در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (P<0.001).
نتیجه گیری: انجام فعالیت بدنی منظم در منزل اثرات مهمی بر روی ارتقاء کیفیت زندگی بیماران بعد از جراحی بای پس عروق کرونر دارد، لذا پیشنهاد می شود بیماران بعد از CABG در مورد انجام فعالیت فیزیکی منظم در منزل آموزش دیده و به انجام آن تشویق شوند.